W.A.K - FASHION
ÚVOD KATALOG NOVINKY AKCE SLEVY VÝPRODEJ SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Martina Pekárková
Adresa
Martina Pekárková
Rabí 160
Sušice
342 01
Česká republika
46840265
nejsme plátci DPH
Telefon 604524942
Mobil 604524942
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

Provozovatel: Martina Pekárková             IČO 46840265

                    Stanislava Pekárková          IČO 49210653

Adresa:

                    Rabí 160, 34201 Sušice

 

Zmocněná a kontaktní osoba:

                    www.wak-fashion.cz

                    Martina Pekárková

kontaktní e-mail: martina.pekarkova@tiscali.cz

kontaktní telefon: 604 524 942.

 

Provozní doba:

Vaše objednávky se snažíme vyřizovat co nejrychleji. Pokud do 24 hodin nereagujeme na vaši objednávku, pak je to z důvodu naší nepřítomnosti, nemoci nebo dovolené - vždy uvádíme na našich stránkách ve vzkazech. Objednávky vyřizujeme dle pořadí, po zpracování objednávek přicházejí na řadu vaše vzkazy a dotazy.

 

Možnosti platby:

- bankovním převodem na účet

- poštovní poukázkou na účet

 

Způsob a doba dodání:

zboží je doručováno prostřednictvím přepravní služby DPD, na výdejní místa Zásilkovny.

Balíčky odesíláme denně, nejpozději do 48 hodin po připsání platby na účet.

Zboží Topolino na objednávku odesíláme po připsání platby a vyskladnění u našeho dodavatele, doba dodání je uvedena v inzerátech 10-14 dní.

Doklad o koupi zasíláme na vyžádání při objednávce.!!!!

Na platbu za objednané zboží čekáme 10 dní.

Pokud se nedomluvíme jinak, po 10 dnech vracíme zboží zpět do prodeje.

Pokud vám zboží nevyhovuje, zvolili jste špatnou velikost, samozřejmě vám zboží vyměníme, nebo vrátíme platbu zpět na účet. 

Záruční doba: záruční doba na nové zboží je poskytována dle platného zákona 24 měsíců.

 

Reklamace:

reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatněním nároků ze záruky v souladu s ustanovením zákona č. 634/1995 Sb.,zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má v záruční době právo na reklamaci zboží dle platného zákona. Nejdříve nás prosím telefonicky nebo mailem informujte o reklamaci. Vaši reklamaci odešleme k posouzení, zda se jedná o výrobní vadu, vadu způsobenou nevhodným užíváním nebo mechanickým poškozením. Pokud výrobce posoudí vaši reklamaci jako oprávněnou, zboží bude opraveno, nebo vyměněno. V případě neoprávněné reklamace dostanete vyrozumění.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) ….................................................................................................................................................. Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................ Datum objednání zboží …...................................................................................................... Datum obdržení zboží …........................................................................................................ Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího .............................................................. Datum

…............... (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)

 

 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době) - Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. - Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY
DORUČENÍ STANDARTNÍ ZÁSILKY NA VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY. BALÍČEK S MAXIMÁLNÍM ROZMĚREM JEDNÉ STRANY ZÁSILKY 70 CM, MAXIMÁLNÍ SOUČET ROZMĚRŮ ZÁSILKY 120 CM, MAXIMÁLNÍ VÁHA 5 KG.
90,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM
Vaši objednávku lze uhradit bankovním převodem na náš účet. Při objednávce Vám bude přidělen variabilní symbol (číslo objednávky), který je důležitý k identifikaci Vaší platby.Prosím nezapomeňte ho uvést, jinak nemusí být Vaše objednávka vyřízena.
BEZ POPLATKU
POŠTOVNÍ POUKÁZKOU NA ÚČET
Platba poštovní poukázkou na účet.
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
Zákazníci mohou nadále nakupovat i v našem albu na MIMIBAZARU. www.mimibazar.cz, Martina Pekárková, ID: 115110
Objednáme a dovezeme pro Vás dětské, dámské a pánské oblečení TOPOLINO
.